eZverimex

Nákupní košík
je zatím prázdný

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ezverimex.eu
Provozovatelem obchodu je: Animals Holding, družstvo
Výpusta 90 Želechovice nad Dřevnicí 763 11
IČ:269 68 088
DIČ:CZ26968088

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Při platbě bankovním převodem Vám bude po odeslání objednávky vygenerován variabilní symbol. tento variabilní symbol si USCHOVEJTE!!! pro Vaši platbu. Společně s Variabilním symbolem můžete do poznámky uvést své jméno.

Při všech typech úhrady jsou samozřejmostí daňové doklady.

Velikosti a počty zvířa

Velikosti Zviřat se dělí na:

Tyto velikosti většinou udávají stáří zvířat. V případě že je to možné při vkládání do košíku vyznačte u produktu ve velikostní tabulce Vámi požadovanou velikost a pohlaví. Vyplněním čísla v tabulce zapisujete o kolik ks daného zboží žádáte. Speciální skupinou zboží jsou Ryby,paryby kde velikosti udávají přibližnou délku dodávaných jedinců. Malé (1-6cm), Střední (6-12cm), Velcí (12 a více cm).

Další měrné jednotky nabízené naším obchodem jsou kusy a litry. Cena je vždy uváďena za 1 měrnou jednotku, není-li v popisu produktu uvedeno jinak.

Dodací podmínky

Zboží je podle možností prodávajícího dodáváno v co nejkratší možné době. U neživých prodejních položek obvykle do 10 pracovních dnů. Neživé prodejní položky (krmiva, klece, terarjiní vybavení..)lze zaslat poštou případně jiným dopravcem. Živá zvířata NELZE zaslat poštou případně jiným dopravcem. Pro tyto účely provádí naše firma rozvozy po rozvozových trasách pravidelně po celé ČR! (O rozvozových trasách a jejich termínech níže) Živá zvířa jsou v závislosti na skladových zásobách a poloze místa dodání doručována obvykle do 14 dní.

Rozvozové trasy

Po níže uvedených rozvozových trasách pravidelně rozvážíme živá zvířata ve speciálně upravených vozech. Vámi objednané zboží z internetového obchodu www.ezverimex.eu lze po domluvě převzít na rozvozových trasách na smluveném místě. Časy rozvozů jsou orientační a mohou se v závislosti na na podmínkách (počasí, množství objednávek) drobně lišit. Z tohoto důvodu je účelné být k zastižení na telefonu, který jste zadali k objednávce, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prostojům. V případě, že nezajíždíme do Vašeho města či obce je možné domluvit předání na Vámi zvoleném místě na rozvozové trase (Tj. kterékoliv město do nějž zajíždíme a nebo na přímé spojnici mezi těmito městy ) Při Objednávce nad 8 000Kč nebo při objednávce zvířat velmi citlivých na přesuny nebo změnu prostředí rozvážíme i mimo rozvozové trasy.

Sudý týden - Čechy

Lichý týden - Morava - VOJ

Rozvoz Slovensko - MIL

Varianta I (Rozvoz 3 dny - 1x do měsíce) Varianta II (Rozvoz pouze 2 dny - 1x do měsíce)

Záruční práva

Živá zvířata: U živých zvířat se záruka vztahuje pouze na doručení živých a zdravých zvířat v požadované velikosti. Záruční doba platí 24hodin od doručení zásilky. Zjistíte-li při vybalení zásilky úhyn zvířat, nebo jejich poškození, neprodleně nás o této skutečnosti informujte telefonicky, nebo e-mailem. V některých případech budeme vyžadovat fotodokumentaci stavu dodávky. Oprávněná reklamace bude vyřízena do 14 dní zasláním nových živočichů nebo vrácením peněz. Na pozdější reklamace, které mohou být způsobeny nevhodným způsobem chovu (nevhodné krmení, manipulace, nevhodný chemismus vody) nebude brán zřetel!

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Při reklamaci uhynulého zvířete v záruční době budeme v některých případech požadovat pitvu ze státního veterinárního ústavu - po zvážení a po domluvě (jiné pitvy než z SVÚ nebudou akceptovány). Záruky se budou řešit dle zákona.

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba provozující tyto webové stránky zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím těchto webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z objednávek, dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel tyto údaje zlikviduje.

Provozovatel těchto stránek tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům provozovatele. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Druh podléhající registraci CITES

K jedincům podléhajícím registraci Cites obdržíte společně s daňovým dokladem i příslušný registrační list. Je povinností nového i původního majitele ohlásit vzniklé změny na místně příslušném úřadu odboru životního prostředí a to nejpozději do 30 dní od změny. Registrují se všechny druhy exemplářů patřících do přílohy Cites (I A), dále exempláře patřící do přílohy(II B) se neregistrují s výjimkou, která je stanovena v příloze č.2 zákona č.100/2004 Sb., to je, že se registrují tito živočichové (II B): všechny druhy slonovitých,kočkovitých (výjimka domestikované formy kočky domácí), všechny druhy z řádu primátů, z čeledi nosorožcovitých, dále orel okrový a stepní. www.mzp.cz/cites